Ρυθμιστική Διάταξη Θήρας Δασαρχείου Ξάνθης κυνηγετικής περιόδου 2019-2020

Ρυθμιστική Διάταξη Θήρας Δασαρχείου Ξάνθης κυνηγετικής περιόδου 2019-2020

 

 

 

ΔΑΣΙΚΗΣ  ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ  ΘΗΡΑΣ

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ  ΞΑΝΘΗΣ

Κυνηγετικής Περιόδου  20/8/2019– 28/2/2020

Ο Δασάρχης Ξάνθης

Έχοντας υπόψη :

 1. Τις διατάξεις του Ν.Δ 86/69 «περί δασικού κώδικα» (άρθρα 251, 258, 259 και 261), του Ν.Δ 996/71 (άρθρο 11), του Ν. 177/75 (άρθρα 7 και 8), του Ν. 2637/98 (άρθρα 57, 58 και 59)

2.Την  414985 /29−11−85 (Φ.Ε.Κ. 757/Β/18−12−85) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας » (άρθρα 5 και 11), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ. 366599 /16−12−96 (Φ.Ε.Κ. 1188/τ.Β/31−12−96), 294283/23−12−97 (Φ.Ε.Κ. 68/Β/4−2−98), 87578/703/6−3−2007(Φ.Ε.Κ. 581/Β/23−4−2007) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας και της Η.Π. 73338/1807/Ε.103/1−9−2010 (Φ.Ε.Κ.1495/Β/2010) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. Η.Π. 8353/276/Ε103/23−2−2012 (Φ.Ε.Κ. 415/Β/2012).κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών – Οικονομικών – Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας– Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής –Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

3 .Το άρθρο 255 του Ν.Δ. 86/69, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 57, παρ.4 του Ν.2637/98.

 1. Τις διατάξεις του Ν. 3208/2003 «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις». (Φ.Ε.Κ. 303/Α/24−12−2003).

5 .Την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης «για την διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης» όπως κυρώθηκε με το Ν. 1335/83 (Φ.Ε.Κ.32/Α/13−3−83)

6 .Την Διεθνή Σύμβαση Ραμσάρ «για την προστασία των διεθνούς ενδιαφέροντος υγροτόπων και υδροβιοτόπων», η οποία κυρώθηκε με το Ν. 191/1974 (Φ.Ε.Κ. 350/Α/29−11−74),

7 .Την Σύμβαση της Βόννης «για τη διατήρηση των αποδημητικών ειδών που ανήκουν στην άγρια πανίδα», η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2719/99 (Φ.Ε.Κ. 106/Α/26−5−99).

8 .Την Κοινοτική Οδηγία 79/409/ΕΟΚ « ‘περί διατήρησης των άγριων πτηνών’ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979» όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ .

9.Την Κοινοτική Οδηγία 92/43/ΕΟΚ «για την διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας», κατ’ εφαρμογή της οποίας ελήφθησαν υπόψη οι σχετικές διατάξεις που αφορούν την ανάγκη ειδικής μέριμνας για τις περιοχές του δικτύου Natura  2000.

 1. Τις 399/93, 540/93, 641/93, 1174/94, 1592/98, 590/98, 2580/00, 1047/01 και 2603/03 αποφάσεις του ΣτΕ.
 2. Το Ν.3028/2002 (Φ.Ε.Κ. 153/Α/2002) «για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

 1. Την αριθμ. 97734/4284/14.08.2007 (Φ.Ε.Κ. 1657/Β/ 21.08.2007) απόφαση «Τροποποίηση ρυθμίσεων θήρας».

 

 1. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

 

 

                                                                                               ΑΔΑ:6ΣΟΒΟΠ1Υ-1ΔΦ

 1. Την με αριθμ.35748/30-05-2017 (ΦΕΚ 1971/τ.β’/07-06-2017) Απόφαση Συντονιστή Α.Δ.Μ.Θ. «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων Με εντολή Συντονιστή στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης».
 2. Την αριθμ.71082/539/05-08-2019 Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 3137/τ.β’/06-08-2019) «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2019-2020».

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

 

A.Καθορίζουμε την διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου για το κυνηγετικό έτος 2019 – 2020 από 20 Αυγούστου 2019 μέχρι 29 Φεβρουαρίου 2020.

Τα επιτρεπόμενα να κυνηγηθούν είδη, η χρονική περίοδος και οι μέρες κυνηγίου τους, καθώς και ο μέγιστος αριθμός θηραμάτων κατά είδος, που επιτρέπεται να θηρεύει ο κάθε κυνηγός στην ημερήσια έξοδό του, αναφέρονται στο συνημμένο «ΠΙΝΑΚΑ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ». Στο Κεφάλαιο Β αναφέρονται οι ειδικές ρυθμίσεις ως προς το κυνήγι του «ΠΙΝΑΚΑ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ».

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ

α/α ΕΙΔΟΣ ΖΩΝΕΣ 1 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΝΑ ΚΥΝΗΓΟ ΕΞΟΔΟ
ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ:
1* Αγριοκούνελο                                                                    (   (Oryctolagus cuniculus) 20/8-14/9 15/9-10/3 Όλες Χωρίς περιορισμό
2 Λαγός (Lepus europaeus) 15/9-10/1 Τετ-Σαβ-Κυρ Ένα (1)
3 Αγριόχοιρος (Sus scrofa) 15/9-20/1 Τετ-Σαβ-Κυρ Χωρίς περιορισμό
4 Αλεπού (Vulpes vulpes) 20/8 – 14/9 15/9-29/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
5 Πετροκούναβο (Martes foina) 15/9-29/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
  ΠΟΥΛΙΑ:

α) Δενδρόβια, εδαφόβια κ.α.

1. Σιταρήθρα (Alauda arvensis) 20/8-14/9 15/9-10/2 Όλες Δέκα (10)
2. Φάσα (Columba palumbus) 20/8-14/9 15/9-20/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
3. Αγριοπερίστερο (Columba livia) 20/8-14/9 15/9-20/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
4. Ορτύκι (Coturnix coturnix) 20/8-14/9 15/9-20/2 Όλες Δώδεκα(12)
5. Τρυγόνι (Streptopelia turtur) 20/8-14/9 15/9-20/2 Όλες        Οκτώ (8)
6. Τσίχλα (Turdus philomelos) 20/8-14/9 15/9-29/2 Όλες
7. Δενδρότσιχλα (Turdus viscivorus) 20/8-14/9 15/9-20/2 Όλες 25 (Συνολικά
8. Κοκκινότσιχλα (Turdus iliacus) 20/8-14/9 15/9-29/2 Όλες Από όλα τα είδη)
9. Γερακότσιχλα (Turdus pilaris) 20/8-14/9 15/9-29/2 Όλες
10. Κότσυφας (Turdus merula) 20/8-14/9 15/9-20/2 Όλες
11. Καρακάξα (Pica pica) 20/8-14/9 15/9-29/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
12. Κάργια (Corvus monedula) 20/8-14/9 15/9-29/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
13. Κουρούνα (Corvus corone) 20/8-14/9 15/9-29/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
14. Ψαρόνι (Sturnus vulgaris) 20/8-14/9 15/9-29/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
15. Μπεκάτσα (Scolopax rusticola) 15/9-29/2 Όλες Δέκα(10)
16. Πετροπέρδικα (Alectoris graeca) 01/10-15/12 Τετ-Σαβ-Κυρ Δύο (2)
17. Νησιώτικη Πέρδικα (Alectoris chucar) 1/10-15/12 Τετ-Σαβ-Κυρ Τέσσερα (4)
18. Φασιανός (Phasianus sp. Κυνηγετικός) 15/9– 31/12 Τετ-Σαβ-Κυρ Ένα(1)
 

 

 

 

 

ΠΟΥΛΙΑ:

β) Υδρόβια και παρυδάτια

1. Σφυριχτάρι (Mareca Penelope) 15/9-10/2 Όλες
2. Κιρκίρι (Anas crecca) 15/9-31/1 Όλες
3. Πρασινοκέφαλη (Anas platyrynchos) 15/9-31/1 Όλες
4. Σουβλόπαπια (Anas acuta) 15/9-10/2 Όλες
5. Σαρσέλα(Spatula querquedula) 15/9-31/1 Όλες 12 (Συνολικά
6. Χουλιαρόπαπια(Spatula clypeata) 15/9-31/1 Όλες από όλα τα είδη)
7. Κυνηγόπαπια (Aythya ferina) 15/9-31/1 Όλες
8. Τσικνόπαπια (Aythya fuligula) 15/9-31/1 Όλες
9. Φαλαρίδα (Fulica atra) 15/9-10/2 Όλες
10. **Ασπρομετωπόχηνα(Anser albifrons) 15/9-31/1 Όλες
11. Νερόκοτα (Gallinula chloropus) 15/9-31/1 Όλες Δέκα (10)
12. Μπεκατσίνι (Gallinago gallinago) 15/9-31/1 Όλες Δέκα (10)
13. Καλημάνα (Vanellus vanellus) 15/9-31/1 Όλες Δέκα (10)

  ΖΩΝΗ 1,  Περιοχές της χώρας οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί «ως ζώνες διάβασης των αποδημητικών πουλιών» με αποφάσεις του  Υπουργού Γεωργίας μέχρι την 18-12-1985 και με την ανωτέρω 12 σχετική.  Για την περιοχή της Ξάνθης αφορά την περιοχή η οποία περικλείεται από την Εθνική οδό Τοξοτών – Ξάνθης – Ιάσμου, τα όρια Ν. Ροδόπης, θάλασσα και τα όρια Ν. Καβάλας

 

*Από 1/3 έως 10/3 μόνο σε νησιά που υπάρχει αγριοκούνελο χωρίς συνοδεία σκύλου

** Απαγορεύεται η θήρα ασπρομέτωπης χήνας (Anser Albinfrons) στο Δέλτα του Νέστου , στην Λίμνη Βιστωνίδα- Πόρτο Λάγος.

 

 

Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

 1. Απαγορεύουμε το κυνήγι της Μπεκάτσας (Scolopax rusticola) στο καρτέρι, το πρωί και το βράδυ.
 2. Περιορίζουμε τη χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης για άσκηση κυνηγίου, από 15.9.2019 μέχρι και 20.1.2020 σε τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα (Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή), δηλαδή μόνο τις ημέρες κατά τις οποίες επιτρέπεται αντιστοίχως το κυνήγι του Λαγού (Lepus europaeus) και του Αγριόχοιρου (Sus scrofa).
 3. Επιτρέπουμε το κυνήγι του αγριόχοιρου (Susscrofa) σε ομάδες των 10 ατόμων ,με δικαίωμα θήρευσης χωρίς περιορισμό στο όριο κάρπωσης ανά ομάδα και έξοδο .Για λόγους προστασίας της φυσικής παραγωγής του αγριόχοιρου , απαγορεύεται το κυνήγι σε όλη τη χώρα του νεαρού αγριόχοιρου όσο αυτός φέρει τις χαρακτηριστικές ραβδώσεις στο σώμα του, καθώς και των χοιρομητέρων αυτών.
 4. Επιτρέπουμε το κυνήγι της Αλεπούς (Vulpes vulpes) και του Πετροκούναβου (Martes foina) από 15.9.2019 μέχρι 20.1.2020 με τη χρησιμοποίηση κυνηγετικού όπλου και σκύλου δίωξης και από 21.1.2020 μέχρι 28.2.2020 χωρίς σκύλο δίωξης, μόνο στους νομούς που δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως αρουραιόπληκτοι, καθώς επίσης και στις ζώνες διάβασης, από 20/8/2019-14/9/2019 το κυνήγι της αλεπούς χωρίς σκύλο, στις Π.Ε. που διενεργείται πρόγραμμα εμβολιασμών από αέρος για τη λύσσα. Διευκρινίζουμε ότι η χρησιμοποίηση σκύλου δίωξης για το κυνήγι της Αλεπούς και του Πετροκούναβου υπόκεινται στους περιορισμούς της παραγράφου 2 της παρούσης.

 

 1. Για όσα είδη πουλιών δεν αναφέρονται στην παρούσα απαγορεύεται το κυνήγι τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ.

 

6.Απαγορεύεται το κυνήγι του είδους ασπρομέτωπη χήνα (Anser albifrons) στις Ζώνες ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) των υγροτόπων Δέλτα Νέστου, Λίμνης Βιστονίδας-Πόρτο Λάγος

 

ΑΔΑ:6ΣΟΒΟΠ1Υ-1ΔΦ

Γ.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

 1. Απαγορεύουμε το κυνήγι:

1.1. Στα μόνιμα Καταφύγια Άγριας ζωής α) Λίμνης Βιστωνίδας-Πόρτο-Λάγους, β) Ντομούζ Ορμάν (χοιροδάσος), γ) Κοτζά Ορμάν-Νέστου, δ) Φιλίων-Σημάντρων-Ρύμης ε) Παναγίας Καλαμούς-Ταξιαρχών και στ) Δρυμού.

1.2.  Σε θαλάσσια ζώνη πλάτους τριακοσίων (300) μέτρων από τις ακτές.

1.3. Σε όλες τις περιοχές και για όλα τα είδη που ισχύουν ειδικοί περιορισμοί θήρας σύμφωνα με την αριθμ 414985/29.11.85 (Φ.Ε.Κ. 757/Β/18.12.85) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την (ΚΥΑ Η.Π.8353/276/Ε103 ΦΕΚ 415Β 23/2/2012) και ισχύει.

1.4. Στις περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί Δασικές Απαγορευτικές Αποφάσεις Κυνηγίου, λόγω πυρκαγιών, όπως αναφέρεται στο σημείο 27 του προοιμίου της παρούσας και σε όσες περιοχές έχουν εκδοθεί και ισχύουν ή πρόκειται να εκδοθούν σχετικές αποφάσεις.

1.5 . Στους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μνημεία χωρίς προηγούμενη άδεια του Υπουργού Πολιτισμού.

1.6.  Σε ζώνη πλάτους πεντακοσίων (500) μέτρων κατά μήκος της Ελληνοτουρκικής χερσαίας μεθοριακής γραμμής.

 1. Απαγορεύουμε την αγοραπωλησία όλων των ειδών θηραμάτων, εκτός εκείνων τα οποία προέρχονται από εκτροφεία (δημόσια ή ιδιωτικά), από τις ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές ή από το εξωτερικό, εφόσον έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες απόκτησής τους.
 2. Η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο στον περιορισμένο χώρο εκγύμνασης όπως αυτός έχει οριοθετηθεί με την υπ΄ αριθμ. 11285/16-10-2018 απόφαση Δασάρχη Ξάνθης .
 3. Προς αποφυγή ατυχημάτων κατά τη διάρκεια κυνηγίου αγριογούρουνου, λαγού, μπεκάτσας και ορτυκιού, οι κυνηγοί υποχρεούνται να φέρουν στον κορμό του σώματός τους ένδυμα φωσφορίζοντος χρώματος πορτοκαλί (αποκλειόμενης απλής λωρίδας), ορατό από κάθε οπτική πλευρά, προς αποφυγή ατυχημάτων.

5.Απαγορεύουμε την άσκηση της θήρας όλων των θηραμάτων, σε περιοχές που λόγω παρατεταμένων χιονοπτώσεων ή ολικού παγετού δημιουργούνται αρνητικές για τα θηράματα συνθήκες επιβίωσης , σε εφαρμογή της παρ.3 του άρθρου 258 του ΝΔ 86/69. Η σχετική απαγόρευση τίθεται σε ισχύ μετά την έκδοση από την οικεία δασική αρχή, ειδικότερης για το θέμα Δ.Α.Δ. αναφορικά με τα όρια και το χρόνο διάρκειας της απαγόρευσης και αφού προηγηθεί εκτίμηση της επικρατούσας κατάστασης .

Εκτός των πιο πάνω περιορισμών και απαγορεύσεων ισχύουν και όλες οι περί θήρας διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας.

Οι παραβάτες της διάταξης αυτής τιμωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των περί θήρας Νόμων και Διατάξεων.

Την εφαρμογή της παρούσας, που ισχύει από 20-8-2019  μέχρι 29-2-2020, αναθέτουμε στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας, τους φύλακες θήρας της Ομοσπονδιακής  Θηροφυλακής και των Κυνηγετικών Συλλόγων καθώς και σε κάθε φιλόνομο και φιλοπρόοδο πολίτη.

Μετά την έκδοση της παρούσας παύει να ισχύει κάθε προγενέστερη όμοια.