Ρυθμιστική Απόφαση 2021-2022

διαυγεια -NΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΘΗΡΑΣ 202122 (ΑΑ) (2) (1)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
Ταχ.Δ/νση: Αδριανουπόλεως 4
Ταχ. Κωδ: 671 33
Πληροφορίες: Γ.Θήρας
Τηλέφωνο: 25410 26500
Fax: 2313309915

ΔΑΣΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΘΗΡΑΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
Κυνηγετικής Περιόδου 20/8/2021- 28/2/2022

Ο Δασάρχης Ξάνθης

Έχοντας υπόψη :

 1. Τις διατάξεις του Ν.Δ 86/69 «περί δασικού κώδικα» (άρθρα 251, 258, 259 και 261), του Ν.Δ 996/71 (άρθρο 11), του Ν. 177/75 (άρθρα 7 και 8), του Ν. 2637/98 (άρθρα 57, 58 και 59)

 2. Την 414985 /29−11−85 (Φ.Ε.Κ. 757/Β/18−12−85) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας » (άρθρα 5 και 11), όπως αυτή τροποποιήθηκε µε τις υπ’ αριθ. 366599 /16−12−96 (Φ.Ε.Κ. 1188/τ.Β/31−12−96), 294283/23−12−97 (Φ.Ε.Κ. 68/Β/4−2−98), 87578/703/6−3−2007(Φ.Ε.Κ. 581/Β/23−4−2007) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας και της Η.Π. 73338/1807/Ε.103/1−9−2010 (Φ.Ε.Κ.1495/Β/2010) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε µε την υπ’ αριθµ. Η.Π. 8353/276/Ε103/23−2−2012 (Φ.Ε.Κ. 415/Β/2012).κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών – Οικονομικών – Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας– Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής –Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 3. Την παραγ.10 του άρθρο 255 του Ν.Δ. 86/69, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 57, παρ.4 του Ν.2637/98(Α’200).

 4. Τις διατάξεις του Ν. 3208/2003 «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις». (Φ.Ε.Κ. 303/Α/24−12−2003).

 5. Την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης «για την διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης» όπως κυρώθηκε µε το Ν. 1335/83 (Φ.Ε.Κ.32/Α/13−3−83)

 6. Την Διεθνή Σύμβαση Ραµσάρ «για την προστασία των διεθνούς ενδιαφέροντος υγροτόπων και υδροβιοτόπων», η οποία κυρώθηκε µε το Ν. 191/1974 (Φ.Ε.Κ. 350/Α/29−11−74),

 7. Την Σύμβαση της Βόννης «για τη διατήρηση των αποδημητικών ειδών που ανήκουν στην άγρια πανίδα», η οποία κυρώθηκε µε το Ν. 2719/99 (Φ.Ε.Κ. 106/Α/26−5−99).

 8. Την Κοινοτική Οδηγία 79/409/ΕΟΚ « ‘περί διατήρησης των άγριων πτηνών’ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979» όπως κωδικοποιήθηκε µε την οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ης Νοεμβρίου 2009 «περί της διατηρήσεως των άγριων πτηνών».

 9. Την Κοινοτική Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαϊου «για την διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας».

 10. Τις υπ΄αρίθμ. 399/1993, 540/1993, 641/1993, 1174/1994, 1592/1998, 590/1998, 2580/2000, 1047/2001 και 2603/2003 αποφάσεις του ΣτΕ.

 11. Τις διατάξεις του νόμου 3028/2002 (Φ.Ε.Κ. 153/Α/2002) «για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς».

 12. Την διαταγή του προέδρου των Δικαστηρίων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 14-01-2004 περί διαγραφής την υπόθεσης υπό στοιχεία C-167/03.

 13. Την αριθµ. 97734/4284/14.08.2007 (Φ.Ε.Κ. 1657/Β/ 21.08.2007) απόφαση «Τροποποίηση ρυθμίσεων θήρας».

 14. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

 15. Την µε αριθµ.35748/30-05-2017 (ΦΕΚ 1971/τ.β’/07-06-2017) Απόφαση Συντονιστή Α.Δ.Μ.Θ. «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων Με εντολή Συντονιστή στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης».

 16. Τις αποφάσεις απαγόρευσης θήρας λόγο πυρκαγιών στις διάφορες περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας που εκδίδονται από τις αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

 17. Τις αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που αφορούν στην συγκρότηση συνεργείων δίωξης ειδών της άγριας πανίδας, στα πλαίσια του άρθρου 259 του ν.δ. 68/1969 για τον περιορισμό πληθυσμών άγριων θηλαστικών που προκαλούν ζημιές στην αγροτική και δασική παραγωγή, συμπεριλαμβανομένων του αγριόχοιρου και ημίαιμων χοίρων .

 18. Την υπ΄ αρίθμ.9/2-08-2016 έκθεση πρακτικών και απόφαση του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών (ΤΣΔ) που συνεδρίασε το έτος 2016 με θέμα «την έκφραση απόψεων για την Ρυθμιστική Απόφαση για το Κυνήγι» μετά από σχετική παραπομπή του θέματος στο ΤΔΣ από τον αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 19. Την αριθµ.71052/2165/26-7-2021 Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 3515/τ.β’/2-8-2021) «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2021-2022».

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 1. Καθορίζουμε την διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου για το κυνηγετικό έτος 2021 – 2022 από 20

Αυγούστου 2021 μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2022. Τα επιτρεπόμενα να κυνηγηθούν είδη, η χρονική περίοδος και οι μέρες κυνηγίου τους, καθώς και ο μέγιστος αριθμός θηραμάτων κατά είδος, που επιτρέπεται να θηρεύει ο κάθε κυνηγός στην ημερήσια έξοδό του, αναφέρονται στο συνηµµένο «ΠΙΝΑΚΑ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ». Στο Κεφάλαιο Β αναφέρονται οι ειδικές ρυθµίσεις ως προς το κυνήγι του «ΠΙΝΑΚΑ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ».

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ

α/α

ΕΙΔΟΣ

ΖΩΝΕΣ 1

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΗΜΕΡΕΣ

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΝΑ ΚΥΝΗΓΟ ΕΞΟΔΟ

 

ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ:

1*

Αγριοκούνελο ( (Oryctolagus cuniculus)

20/8-14/9

15/9-10/3

Όλες

Χωρίς περιορισµό

2

Λαγός (Lepus europaeus)

 

15/9-10/1

Τετ-Σαβ- Κυρ

Ένα (1)

3

Αγριόχοιρος (Sus scrofa)

 

15/9-20/1

Τετ-Σαβ- Κυρ

Χωρίς περιορισµό

4

Αλεπού (Vulpes vulpes)

20/8 – 14/9

15/9-28/2

Όλες

Χωρίς περιορισµό

5

Πετροκούναβο (Martes foina)

 

15/9-28/2

Όλες

Χωρίς περιορισµό

 

ΠΟΥΛΙΑ:

α) Δενδρόβια, εδαφόβια κ.α.

1.

Σιταρήθρα (Alauda arvensis)

20/8-14/9

15/9-10/2

Όλες

Δέκα (10)

2.

Φάσα (Columba palumbus)

20/8-14/9

15/9-20/2

Όλες

Χωρίς περιορισµό

3.

Αγριοπερίστερο(Columba livia)

20/8-14/9

15/9-20/2

Όλες

Χωρίς περιορισµό

4.

Ορτύκι (Coturnix coturnix)

20/8-14/9

15/9-20/2

Όλες

Δώδεκα(12)

5.

Τρυγόνι (Streptopelia turtur)

20/8-14/9

15/9-20/2

Όλες

Έξι (6)

6.

Τσίχλα (Turdus philomelos)

20/8-14/9

15/9-28/2

Όλες

25 (Συνολικά από όλα τα είδη)

7.

Δενδρότσιχλα(Turdus viscivorus)

20/8-14/9

15/9-20/2

Όλες

8.

Κοκκινότσιχλα (Turdus iliacus)

20/8-14/9

15/9-28/2

Όλες

9.

Γερακότσιχλα (Turdus pilaris)

20/8-14/9

15/9-28/2

Όλες

10.

Κότσυφας (Turdus merula)

20/8-14/9

15/9-20/2

Όλες

11.

Καρακάξα (Pica pica)

20/8-14/9

15/9-28/2

Όλες

Χωρίς περιορισµό

12.

Κάργια (Corvus monedula)

20/8-14/9

15/9-28/2

Όλες

Χωρίς περιορισµό

13.

Κουρούνα (Corvus corone)

20/8-14/9

15/9-28/2

Όλες

Χωρίς περιορισµό

14.

Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)

20/8-14/9

15/9-28/2

Όλες

Χωρίς περιορισµό

15.

Μπεκάτσα (Scolopax rusticola)

 

15/9-28/2

Όλες

Δέκα(10)

16.

Πετροπέρδικα(Alectoris graeca)

 

01/10-15/12

Τετ-Σαβ- Κυρ

Δύο (2)

17.

Νησιώτικη Πέρδικα (Alectoris chucar)

 

1/10-15/12

Τετ-Σαβ- Κυρ

Τέσσερα (4)

18.

Φασιανός(Phasianus sp. Κυνηγετικός)

 

15/9– 31/12

Τετ-Σαβ- Κυρ

Ένα(1)

 

ΠΟΥΛΙΑ:

β) Υδρόβια και παρυδάτια

1.

Σφυριχτάρι (Mareca Penelope)

 

15/9-10/2

Όλες

12 (Συνολικά από όλα τα είδη)

2.

Κιρκίρι (Anas crecca)

 

15/9-31/1

Όλες

3.

Πρασινοκέφαλη (Anas platyrynchos)

 

15/9-31/1

Όλες

4.

Σουβλόπαπια (Anas acuta)

 

15/9-10/2

Όλες

5.

Σαρσέλα(Spatula querquedula)

 

15/9-31/1

Όλες

6.

Χουλιαρόπαπια(Spatula clypeata)

 

15/9-31/1

Όλες

7.

Κυνηγόπαπια (Aythya ferina)

 

15/9-31/1

Όλες

8.

Τσικνόπαπια (Aythya fuligula)

 

15/9-31/1

Όλες

9.

Φαλαρίδα (Fulica atra)

 

15/9-10/2

Όλες

10.

**Ασπροµετωπόχηνα(Anser albifrons)

 

15/9-31/1

Όλες

11.

Νερόκοτα (Gallinula chloropus)

 

15/9-31/1

Όλες

Δέκα (10)

12.

Μπεκατσίνι(Gallinago gallinago)

 

15/9-31/1

Όλες

Δέκα (10)

13.

Καληµάνα (Vanellus vanellus)

 

15/9-31/1

Όλες

Δέκα (10)

ΖΩΝΗ 1 , Περιοχές της χώρας οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί «ως ζώνες διάβασης των αποδημητικών πουλιών» µε αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας μέχρι την 18-12-1985 , και µε την ανωτέρω 12 σχετική. Για την περιοχή της Ξάνθης αφορά την περιοχή η οποία περικλείεται από την Εθνική οδό Τοξοτών – Ξάνθης – Ιάσµου, τα όρια Ν. Ροδόπης, θάλασσα και τα όρια Ν. Καβάλας

*Από 1/3 έως 10/3 μόνο σε νησιά που υπάρχει αγριοκούνελο χωρίς συνοδεία σκύλου

** Απαγορεύεται η θήρα ασπροµέτωπης χήνας (Anser Albinfrons) στο Δέλτα του Νέστου , στην Λίμνη Βιστωνίδα- Πόρτο Λάγος.

 1. ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

1. Απαγορεύουμε το κυνήγι της Μπεκάτσας (Scolopax rusticola) στο καρτέρι, το πρωί και το βράδυ.

2. Περιορίζουμε τη χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης για άσκηση κυνηγίου, από 15.9.2021 µέχρι και 20.1.2022 σε τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα (Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή), δηλαδή µόνο τις ημέρες κατά τις οποίες επιτρέπεται αντιστοίχως το κυνήγι του Λαγού (Lepus europaeus) και του Αγριόχοιρου (Sus scrofa).

3. Επιτρέπουµε το κυνήγι του αγριόχοιρου (Sus scrofa) σε ομάδες των 10 ατόμων, µε δικαίωμα θήρευσης χωρίς περιορισμό στο όριο κάρπωσης ανά ομάδα και έξοδο. Για λόγους προστασίας της φυσικής παραγωγής του αγριόχοιρου , απαγορεύεται το κυνήγι σε όλη τη χώρα του νεαρού αγριόχοιρου όσο αυτός φέρει τις χαρακτηριστικές ραβδώσεις στο σώμα του, καθώς και των χοιροµητέρων αυτών.

4. Επιτρέπουμε το κυνήγι της Αλεπούς (Vulpes vulpes) και του Πετροκούναβου (Martes foina) από 15.9.2021 μέχρι 20.1.2022 µε τη χρησιμοποίηση κυνηγετικού όπλου και σκύλου δίωξης και από 21.1.2022 μέχρι 28.2.2022 χωρίς σκύλο δίωξης, µόνο στους νομούς που δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως αρουραιόπληκτοι. Επιτρέπουμε επίσης το κυνήγι της αλεπούς (Vulpes vulpes), χωρίς σκύλο στις ζώνες διάβασης, από 20/8/2021-14/9/2021 στις Περιφερειακές ενότητες που διενεργείται πρόγραμμα εμβολιασμών από αέρος για την Λύσσα. Διευκρινίζουμε ότι η χρησιμοποίηση σκύλου δίωξης για το κυνήγι της Αλεπούς και του Πετροκούναβου υπόκεινται στους περιορισμούς της παραγράφου 2 της παρούσης.

5. Για όσα είδη δεν αναφέρονται στην παρούσα απαγορεύεται το κυνήγι τους, σύμφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ.

6. Απαγορεύεται το κυνήγι του είδους ασπροµέτωπη χήνα (Anser albifrons) στις Ζώνες ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) των υγροτόπων Δέλτα Νέστου, Λίμνης Βιστωνίδας-Πόρτο Λάγος

Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

1. Απαγορεύουµε το κυνήγι:

1.1 Στα µόνιµα Καταφύγια Άγριας ζωής α) Λίµνης Βιστωνίδας-Πόρτο-Λάγους, β) Ντοµούζ Ορµάν (χοιροδάσος), γ) Κοτζά Ορµάν-Νέστου, δ) Φιλίων-Σηµάντρων-Ρύµης ε) Παναγίας Καλαµούς-Ταξιαρχών και στ) Δρυµού.

1.2 Σε θαλάσσια ζώνη πλάτους τριακοσίων (300) µέτρων από τις ακτές.

1.3.Σε όλες τις περιοχές και για όλα τα είδη που ισχύουν ειδικοί περιορισµοί θήρας σύµφωνα µε την αριθµ 414985/29.11.85 (Φ.Ε.Κ. 757/Β/18.12.85) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την (ΚΥΑ Η.Π.8353/276/Ε103 ΦΕΚ 415Β 23/2/2012) και ισχύει.

1.4 Στις περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί Δασικές Απαγορευτικές Αποφάσεις Κυνηγίου, λόγω πυρκαγιών και σε όσες περιοχές έχουν εκδοθεί και ισχύουν ή πρόκειται να εκδοθούν σχετικές αποφάσεις.

1.5 Στους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μνημεία χωρίς προηγούμενη άδεια του Υπουργού Πολιτισµού.

1.6. Σε περιοχές που λειτουργούν νόμιμα κατασκηνώσεις και κατά την περίοδο λειτουργίας τους, σε απόσταση μέχρι διακοσίων πενήντα (250) μέτρων από την εξωτερική περίφραξη αυτών.

1.7. Σε ζώνη πλάτους πεντακοσίων (500) µέτρων κατά µήκος της Ελληνοτουρκικής χερσαίας µεθοριακής γραµµής.

1.8. Απαγορεύουµε την άσκηση της θήρας όλων των θηραµάτων, σε περιοχές που λόγω παρατεταµένων χιονοπτώσεων ή ολικού παγετού δηµιουργούνται αρνητικές για τα θηράµατα συνθήκες επιβίωσης , σε εφαρµογή της παρ.3 του άρθρου 258 του ΝΔ 86/69. Η σχετική απαγόρευση τίθεται σε ισχύ µετά την έκδοση από την οικεία δασική αρχή, ειδικότερης για το θέµα Δ.Α.Δ. αναφορικά µε τα όρια και το χρόνο διάρκειας της απαγόρευσης και αφού προηγηθεί εκτίµηση της επικρατούσας κατάστασης .

2. Απαγορεύουµε την αγοραπωλησία όλων των ειδών θηραμάτων, εκτός εκείνων τα οποία προέρχονται από εκτροφεία (δημόσια ή ιδιωτικά), από τις ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές ή από το εξωτερικό, εφόσον έχουν τηρηθεί οι νόµιµες διαδικασίες απόκτησής τους.

3. Η εκγύµναση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται αποκλειστικά και µόνο στον περιορισμένο χώρο εκγύμνασης όπως αυτός έχει οριοθετήθει µε την υπ΄ αριθµ. 11285/16-10-2018 απόφαση Δασάρχη Ξάνθης.

4. Προς αποφυγή ατυχημάτων κατά τη διάρκεια κυνηγίου αγριογούρουνου, λαγού, μπεκάτσας και ορτυκιού, οι κυνηγοί υποχρεούνται να φέρουν στον κορµό του σώματός τους ένδυμα φωσφορίζοντος χρώματος πορτοκαλί (αποκλειόµενης απλής λωρίδας), ορατό από κάθε οπτική πλευρά, προς αποφυγή ατυχημάτων.

Εκτός των πιο πάνω περιορισµών και απαγορεύσεων ισχύουν και όλες οι περί θήρας διατάξεις της Δασικής Νοµοθεσίας. Οι παραβάτες της διάταξης αυτής τιµωρούνται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις των περί θήρας Νόµων και Διατάξεων.

Την εφαρμογή της παρούσας, που ισχύει από 20-8-2021 μέχρι 28-2-2022, αναθέτουμε στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας, τους φύλακες θήρας της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής και των Κυνηγετικών Συλλόγων καθώς και σε κάθε φιλόνομο και φιλοπρόοδο πολίτη.

Μετά την έκδοση της παρούσας παύει να ισχύει κάθε προγενέστερη όμοια.

Με εντολή Συντονιστή
Ο Δασάρχης Ξάνθης
Μήλιος Χρήστος
Δασολόγος Γεωτεχνικός
µε βαθμό Α’

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Α. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

 1.  Δήµοι και Κοινότητες περιφερείας µας (Για άµεση δηµοσίευση και αποστολή σχετικού αποδεικτικού) ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ
 2. Δασονοµείο Εχίνου – ΕΧΙΝΟΣ     (Για ενηµέρωση και πιστή εφαρµογή)
 3. Δασικό προσωπικό – ΕΔΡΑ ΤΟΥ  (Για ενηµέρωση και πιστή εφαρµογή)
 4. Κυνηγετικό Σύλλογο Ξάνθης – ΞΑΝΘΗ

Β. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 1. Δ/νση Δασών Ξάνθης- Ξάνθη
 2. Δασαρχείο Σταυρούπολης-Σταυρούπολη
 3. Δ΄ Σώµα Στρατού (µε 10 αντίτυπα)
 4. Αστυνομικά Τμήματα και Αστυνομικούς Σταθµούς-Έδρες τους
 5. Αστυνοµική Δ/νση Ξάνθης (µε 5 αντίτυπα)