Νομικό πλαίσιο θήρας

 

Νόμοι – Υπουργικές Αποφάσεις – Εγκύκλιοι, (ακολουθούν χρονολογική σειρά)

  • Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 12594/346/28-1-2013 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού ΥΠΕΚΑ «Διαδικασία και δικαιολογητικά έκδοσης άδειας θήρας» (Β΄224) και κατάργηση αποφάσεων για την έκδοση αδειών θήρας. Υ.Α. 143570/2614/4.10.2016 (ΦΕΚ Β´ 3407)
  • Διορθώσεις Σφαλμάτων (ΦΕΚ 675/Β/2013στην αριθμ12594/346/28-1-2013 (ΦΕΚ 224/Β/2013) Απόφαση του Αν. Υπουργού ΠΕΚΑ  με θέμα “Διαδικασία και δικαιολογητικά έκδοσης άδειας θήρας”
  • Επέκταση ισχύος βεβαιώσεων ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έκδοση άδειας κατοχής κυνηγετικών όπλων (ΑΚΚΟ). Εγκύκλιος 217028/1993/20-6-2011 (ΑΔΑ: 4Α3Ι0-9Υ)
  • Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, «Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών», του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ. Κ.Υ.Α. Η.Π. 37338/1807/Ε.103 (ΦΕΚ Β΄ 1495/2010)
  • Τα καθήκοντα και οι περιορισμοί, τα προσόντα, η ηλικία και λοιπά θέματα που αφορούν πρόσληψη και λειτουργία των φυλάκων θήρας των κυνηγετικών οργανώσεων. Y.A. 103351/2412/9-7-2009 (ΦΕΚ Β΄ 1377/2009)
  • Περί καθορισμού περιοχών ζωνών θήρας τρυγόνων, ορτύγων, δενδροβίων και λοιπών περιστεροειδών. Υ.Α. 54604/2939/29-07-1976 (ΦΕΚ B΄ 1016)
  • Ν. 177/75 (ΦΕΚ 205 Α’) Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεών τινων του Ν.Δ.86/69 «περί Δασικού Κώδικος»