Ρυθμιστική Απόφαση

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

Νομικό Πρόσωπο Ι&ωτικού Δκαίου συνεργαζόμενο με το Υπαιργείο ΓΙεριβάλλονrος, Ενέργειας & Κλματιής Αλλαγής ΠΡΟΣ: Τους Κυνηγετικούς Συλλόγους Αρμοδιότητας ΣΤ' ΚΟΜΑΟ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ Θεσσαλονίκη: 09-08- 2012 Αριθ. Πρωτ.: 14

ΘΕΜΑ: Κόστος αδειών Θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2012-2013.

Μετά από αποφάσεις τον Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής - Διεύθυνση Αισθητικών Δασών Δρυμών και Θήρας σας ενημερώνουμε για το κόστος άδειας Θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2012-2013 ώστε να ενημερωθούν τόσο τα μέλη τον Διοικητικού σας Συμβουλίου, όσο και των κυνηγών - μελών του Κυνηγετικού σας Συλλόγου.

Από τη μεριά των κυνηγετικών οργανώσεων κατατέθηκε, μέσω της Κ.Σ.Ε., εμπεριστατωμένη έγγραφη πρόταση πλήρως αιτιολογημένη και τεκμηριωμένη με επιστημονικά δεδομένα. Επιτυχία Θεωρείται η για πολλοστή χρονιά διατήρηση του χρόνου άσκησης κυνηγίου και του καταλόγου των θηρεύσιμων ειδών.

Έτσι για το νέο κυνηγετικό έτος η υποχρεωτική εισφορά υπέρ Κυνηγετικών Οργανώσεων καθορίζεται σε 60 ευρώ και αναλύεται ως εξής:

  • υπέρ Κυνηγετικού Συλλόγου: 14,90 ευρώ,
  • υπέρ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας: 5,00 ευρώ,
  • υπέρ Συνομοσπονδίας: ενιαία εισφορά 40,10 ευρώ, εκ των οποίων το μεγαλύτερο ποσοστό αφορά τη λειτουργία τον Σώματος της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής και το υπόλοιπο Θα διατεθεί για την σύνταξη των απαραίτητων μελετών από Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα ώστε με στοιχεία, επιστημονικά τεκμηριωμένα, να ΑΠΑΙΤΉΣΟΥΜΕ από το Υπουργείο ρυθμίσεις τον κυνηyίου σε βάθος χρόνον.

Τα τέλη υπέρ Δημοσίου διαμορφώνονται ως εξής:

  • για την τοπική: 10 ευρώ
  • για την περιφερειακή: 30 ευρώ
  • για τη γενική: 60 ευρώ.
Τα ποσά αυτά κατατίθενται από τον Κυνηγετικό Σύλλογο στους αντίστοιχους λογαριασμούς για την κατάθεση της ανωτέρω εισφοράς προς την αντίστοιχη Κυνηγετική Ομοσπονδία και την Κυνηγετική Συνομοσπονδία κατά τη διαδικασία έκδοσης ή θεώρησης της άδειας θήρας και τα σχετικά παραστατικά κατάθεσής τούς, ήτοι τα τραπεζικά γραμμάτια εισπράξεως αποτελούν απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση ή θεώρηση της άδειας θήρας.

ΩΕΘ7ΟΡ1Υ-Ψ6Μ -RYTHMIST-16-17