Ρυθμιστική Διάταξη Θήρας του Δασαρχείου Ξάνθης κυνηγετικής περιόδου 2018-2019

Ρυθμιστική Διάταξη Θήρας του Δασαρχείου Ξάνθης κυνηγετικής περιόδου 2018-2019

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
A.Καθορίζουμε την διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου για το κυνηγετικό έτος 2018 – 2019 από 20 Αυγούστου 2018 μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2019.
Τα επιτρεπόμενα να κυνηγηθούν είδη, η χρονική περίοδος και οι μέρες κυνηγίου τους, καθώς και ο μέγιστος αριθμός θηραμάτων κατά είδος, που επιτρέπεται να θηρεύει ο κάθε κυνηγός στην ημερήσια έξοδό του, αναφέρονται στο συνημμένο «ΠΙΝΑΚΑ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ».

Στο Κεφάλαιο Β αναφέρονται οι ειδικές ρυθμίσεις ως προς το κυνήγι του «ΠΙΝΑΚΑ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ».

«ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ  ΕΙΔΩΝ»  ΠΕΡΙΟΔΟΥ  2018-2019

 

 α/α ΕΙΔΟΣ ΖΩΝΕΣ 1 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΝΑ ΚΥΝΗΓΟ ΕΞΟΔΟ
ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ:
1* Αγριοκούνελο ( (Oryctolagus cuniculus) 20/8-14/9 15/9-10/3 Όλες Χωρίς περιορισμό
2 Λαγός (Lepus europaeus) 15/9-10/1 Τετ-Σαβ-Κυρ Ένα (1)
3 Αγριόχοιρος (Sus scrofa) 15/9-20/1 Τετ-Σαβ-Κυρ Δέκα (10) κατά ομάδα
4 Αλεπού (Vulpes vulpes) 20/8 – 14/9 15/9-28/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
5 Πετροκούναβο (Martes foina) 15/9-28/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
ΠΟΥΛΙΑ:

α) Δενδρόβια, εδαφόβια κ.α.

1. Σιταρήθρα (Alauda arvensis) 20/8-14/9 15/9-10/2 Όλες Δέκα (10)
2. Φάσα (Columba palumbus) 20/8-14/9 15/9-20/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
3. Αγριοπερίστερο (Columba livia) 20/8-14/9 15/9-20/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
4. Ορτύκι (Coturnix coturnix) 20/8-14/9 15/9-20/2 Όλες Δώδεκα(12)
5. Τρυγόνι (Streptopelia turtur) 20/8-14/9 15/9-20/2 Όλες Δέκα(10)
6. Τσίχλα (Turdus philomelos) 20/8-14/9 15/9-28/2 Όλες  

25

(Συνολικά

Από όλα τα είδη)

7. Δενδρότσιχλα (Turdus viscivorus) 20/8-14/9 15/9-20/2 Όλες
8. Κοκκινότσιχλα (Turdus iliacus) 20/8-14/9 15/9-28/2 Όλες
9. Γερακότσιχλα (Turdus pilaris) 20/8-14/9 15/9-28/2 Όλες
10. Κότσυφας (Turdus merula) 20/8-14/9 15/9-20/2 Όλες
11. Καρακάξα (Pica pica) 20/8-14/9 15/9-28/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
12. Κάργια (Corvus monedula) 20/8-14/9 15/9-28/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
13. Κουρούνα (Corvus corone) 20/8-14/9 15/9-28/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
14. Ψαρόνι (Sturnus vulgaris) 20/8-14/9 15/9-28/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
15. Μπεκάτσα (Scolopax rusticola) 15/9-28/2 Όλες Δέκα(10)
16. Πετροπέρδικα (Alectoris graeca) 01/10-15/12 Τετ-Σαβ-Κυρ Δύο (2)
17. Νησιώτικη Πέρδικα (Alectoris chucar) 1/10-15/12 Τετ-Σαβ-Κυρ Τέσσερα (4)

 

 

ΠΟΥΛΙΑ:

β) Υδρόβια και παρυδάτια

1 Σφυριχτάρι (Anas Penelope) 15/9-10/2 Όλες  

 

 

 

12

Συνολικά από όλα τα είδη

2 Κιρκίρι (Anas crecca) 15/9-31/1 Όλες
3 Πρασινοκέφαλη (Anas platyrynchos) 15/9-31/1 Όλες
4 Σουβλόπαπια (Anas acuta) 15/9-10/2 Όλες
5 Σαρσέλα (Anas querquedula) 15/9-31/1 Όλες
6 Χουλιαρόπαπια (Anas clypeata) 15/9-31/1 Όλες
7 Κυνηγόπαπια (Aythya ferina) 15/9-31/1 Όλες
8 Τσικνόπαπια (Aythya fuligula) 15/9-31/1 Όλες
9 Φαλαρίδα (Fulica atra) 15/9-10/2 Όλες
10. **Ασπρομετωπόχηνα(Anser albifrons) 15/9-31/1 Όλες
11. Νερόκοτα (Gallinula chloropus) 15/9-31/1 Όλες Δέκα (10)
12. Μπεκατσίνι (Gallinago gallinago) 15/9-31/1 Όλες Δέκα (10)
13. Καλημάνα (Vanellus vanellus) 15/9-31/1 Όλες Δέκα (10)

ΖΩΝΗ 1, Περιοχές της χώρας οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί «ως ζώνες διάβασης των αποδημητικών πουλιών» με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας μέχρι την 18-12-1985 και με την ανωτέρω 24 σχετική. Για την περιοχή της Ξάνθης αφορά την περιοχή η οποία περικλείεται από την Εθνική οδό Τοξοτών – Ξάνθης – Ιάσμου, τα όρια Ν. Ροδόπης, θάλασσα και τα όρια Ν. Καβάλας
*Από 1/3 έως 10/3 μόνο σε νησιά που υπάρχει αγριοκούνελο χωρίς συνοδεία σκύλου
** Απαγορεύεται η θήρα ασπρομέτωπης χήνας (Anser Albinfrons) στο Δέλτα του Νέστου , στην Λίμνη Βιστωνίδα- Πόρτο Λάγος.

Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
1. Απαγορεύουμε το κυνήγι της Μπεκάτσας (Scolopax rusticola) στο καρτέρι, το πρωί και το βράδυ.
2. Περιορίζουμε τη χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης για άσκηση κυνηγίου, από 15.9.2018 μέχρι και 20.1.2019 σε τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα (Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή), δηλαδή μόνο τις ημέρες κατά τις οποίες επιτρέπεται αντιστοίχως το κυνήγι του Λαγού (Lepus europaeus) και του Αγριόχοιρου (Sus scrofa).
3. Επιτρέπουμε το κυνήγι του Αγριόχοιρου (Sus scrofa) σε ομάδες μέχρι δέκα (10) κυνηγών, με δικαίωμα θήρευσης μέχρι δέκα(10) ατόμων ανά ομάδα και έξοδο. Για λόγους προστασίας της φυσικής παραγωγής του αγριόχοιρου, απαγορεύεται το κυνήγι σε όλη τη χώρα του νεαρού αγριόχοιρου όσο αυτός φέρει τις χαρακτηριστικές ραβδώσεις στο σώμα του, καθώς και των
χοιρομητέρων αυτών.
4. Επιτρέπουμε το κυνήγι της Αλεπούς (Vulpes vulpes) και του Πετροκούναβου (Martes foina) από 15.9.2018 μέχρι 20.1.2019 με τη χρησιμοποίηση κυνηγετικού όπλου και σκύλου δίωξης και από 21.1.2019 μέχρι 28.2.2019 χωρίς σκύλο δίωξης, μόνο στους νομούς που δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως αρουραιόπληκτοι καθώς επίσης και στις ζώνες διάβασης, από 20/8/2018-14/9/2018 το κυνήγι της αλεπούς χωρίς σκύλο, στις Π.Ε. που διενεργείται πρόγραμμα εμβολιασμών από αέρος για τη λύσσα. Διευκρινίζουμε ότι η χρησιμοποίηση σκύλου δίωξης για το κυνήγι της Αλεπούς και του Πετροκούναβου υπόκεινται στους περιορισμούς της παραγράφου 2 της παρούσης.
5. Για όσα είδη πουλιών δεν αναφέρονται στην παρούσα απαγορεύεται το κυνήγι τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ.
6.Απαγορεύεται το κυνήγι του είδους ασπρομέτωπη χήνα (Anser albifrons) στις Ζώνες ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) των υγροτόπων Δέλτα Νέστου, Λίμνης Βιστονίδας-Πόρτο Λάγος

Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
1. Απαγορεύουμε το κυνήγι:
1.1. Στα μόνιμα Καταφύγια Άγριας ζωής α) Λίμνης Βιστωνίδας-Πόρτο-Λάγους, β) Ντομούζ Ορμάν (χοιροδάσος), γ) Κοτζά Ορμάν-Νέστου, δ) Φιλίων-Σημάντρων-Ρύμης ε) Παναγίας Καλαμούς-Ταξιαρχών και στ) Δρυμού.
1.2. Σε θαλάσσια ζώνη πλάτους τριακοσίων (300) μέτρων από τις ακτές.
1.3. Σε όλες τις περιοχές και για όλα τα είδη που ισχύουν ειδικοί περιορισμοί θήρας σύμφωνα με την αριθμ 414985/29.11.85 (Φ.Ε.Κ. 757/Β/18.12.85) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την (ΚΥΑ Η.Π.8353/276/Ε103 ΦΕΚ 415Β 23/2/2012) και ισχύει.
1.4. Στις περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί Δασικές Απαγορευτικές Αποφάσεις Κυνηγίου, λόγω πυρκαγιών, όπως αναφέρεται στο σημείο 26 του προοιμίου της παρούσας και σε όσες περιοχές έχουν εκδοθεί και ισχύουν ή πρόκειται να εκδοθούν σχετικές αποφάσεις.
1.5 . Στους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μνημεία χωρίς προηγούμενη άδεια του Υπουργού Πολιτισμού.
1.6. Σε ζώνη πλάτους πεντακοσίων (500) μέτρων κατά μήκος της Ελληνοτουρκικής χερσαίας μεθοριακής γραμμής.
2. Απαγορεύουμε την αγοραπωλησία όλων των ειδών θηραμάτων, εκτός εκείνων τα οποία προέρχονται από εκτροφεία (δημόσια ή ιδιωτικά), από τις ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές ή από το εξωτερικό, εφόσον έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες απόκτησής τους.
3. Η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο στον περιορισμένο χώρο εκγύμνασης όπως αυτός έχει οριοθετηθεί με την υπ΄αριθμ. 2511/06-07-2000 απόφαση Δασάρχη Ξάνθης .
4. Προς αποφυγή ατυχημάτων κατά τη διάρκεια κυνηγίου αγριογούρουνου, λαγού, μπεκάτσας και ορτυκιού, οι κυνηγοί υποχρεούνται να φέρουν στον κορμό του σώματός τους ένδυμα φωσφορίζοντος χρώματος πορτοκαλί (αποκλειόμενης απλής λωρίδας), ορατό από κάθε οπτική πλευρά, προς αποφυγή ατυχημάτων.
5.Απαγορεύουμε την άσκηση της θήρας όλων των θηραμάτων, στις περιπτώσεις εκδήλωσης χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και έντασης, ιδιαιτέρως στην περίπτωση, που το έδαφος καλύπτεται πλήρως με χιόνι, ώστε να δίνεται η δυνατότητα εντοπισμού των θηραμάτων, εξαιτίας αυτής της κατάστασης καθώς και επικράτησης παρατεταμένων χρονικά δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Εκτός των πιο πάνω περιορισμών και απαγορεύσεων ισχύουν και όλες οι περί θήρας διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας.
Οι παραβάτες της διάταξης αυτής τιμωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των περί θήρας Νόμων και Διατάξεων.
Την εφαρμογή της παρούσας, που ισχύει από 20-8-2018 μέχρι 28-2-2019, αναθέτουμε στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας, τους φύλακες θήρας της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής και των Κυνηγετικών Συλλόγων καθώς και σε κάθε φιλόνομο και φιλοπρόοδο πολίτη.
Μετά την έκδοση της παρούσας παύει να ισχύει κάθε προγενέστερη όμοια.